SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA XV.

21.-23.11.2003, Hradec Králové

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskusí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

 

V listopadu roku 2002 proběhlo v České Krumlově další setkání občanského sdružení Lípa, v pořadí již třinácté. Zatímco minulé, dvanácté, setkaní Lípy se zabývalo etikou a médii a penzijní reformou, v Českém Krumlově se diskutovalo o ústavě a problematice drog.

 

Další diskusní setkání sdružení Lípa, v pořadí již patnácté, se tentokrát konalo v Hradci Králové. Tématy, kterým se účastníci věnovali, byly tentokráte „Víra a lidská práva v 21. století“ a „Systém justice“ v České republice.

První, dopolední část měla neobvyklý formát. Tradicí se pomalu začínala stávat účast expertů na probíranou problematiku v diskusních skupinách (alespoň po část programu); novinkou však bylo jejich „kolování.“ Každý expert měl svoji „domovskou“ konfesi a ve vyhrazeném čase se postupně věnoval lidským právům a souvisejícím otázkám v každé diskusní skupině. Účastníkům Lípy se tak naskytla poměrně unikátní možnost v bezprostředním kontrastu vnímat často diametrálně odlišné pohledy jednotlivých vyznání. Zastoupeny byly náhledy buddhistický, judaistický, islámský a křesťanský, řeckokatolický a nová náboženská hnutí. Nově zvolený model měl však i některé nevýhody: rozsah diskutovaných témat byl natolik velký, že málokdy zbyl čas na jakoukoli hlubší diskusi. Ve většině případů se tak příslušný expert po krátkém úvodu a několika málo odpovědích na otázky členů skupiny loučil a pospíchal dále.

Předložený text se snaží ve zkratce zachytit často velmi odlišné pohledy účastníků na jednotlivé problémy, aniž by měl ambici být úplným záznamem veškerých diskusí, které se udály.

 

Přejeme Vám zajímavou četbu.

 

Pavel Bořkovec

Irena Bělská

Daniela Vykysalá

Petr Vymětal

Filip Žežulka

Daniela Řepová 

Zpět