Cíle a přístupy

 

      Sdružení Lípa vzniklo v roce 1996 s cílem podpořit otevřenou diskusi o citlivých tématech života české společnosti. Inspirací pro zakládající členy Sdružení byla podobná společenství, která již řadu let úspěšně působí zejména na americkém kontinentě.

      Členství ve Sdružení je velmi volné a neformální. Dominantní formou činnosti Sdružení jsou pravidelná setkání, která se konají obvykle dvakrát ročně. Členy Sdružení se stávají automaticky pravidelní účastnící těchto setkání.

      Účastníkem setkání je možné se stát po doporučení některého ze stávajících členů a po schválení Výkonným výborem Sdružení. Schvalovací procedura je nutná ze dvou důvodů. Za prvé, pro zachování produktivity diskusí je žádoucí, aby účastníků setkání nebylo více než sto. Za druhé, výkonný výbor usiluje o to, aby složení účastníků bylo pokud možno pestré a vyvážené.

      Za vyvážené složení účastníků je považováno takové, ve kterém jsou přiměřeně zastoupeni muži i ženy z různých regionů České republiky, různého věku a různých profesí. Ambicí Výkonného výboru je získat pro členství ve Sdružení významné umělce, politiky, podnikatele, duchovní, důstojníky, vědce, učitele a reprezentanty dalších, výslovně neuvedených povolání.

      Výkonný výbor je přesvědčen o tom, že živá výměna názorů uvnitř skupiny různě profesně orientovaných osobností – členů Sdružení - může být obohacením jak pro ně samotné, tak zprostředkovaně pro společnost, směr jejíhož  rozvoje spoluurčují.

      Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním přínosem setkání Sdružení Lípa je vzájemná výměna názorů účastníků, nikoliv formulace silných závěrů a doporučení pro státní exekutivu či zákonodárce. Stává se však, že účastníci setkání, i přes rozdílnost prostředí, z nichž pocházejí, odlišnou profesní orientaci i životní zkušenost, dospějí na základě diskuse ke konsensuálnímu závěru a jsou pak ochotni tento závěr tlumočit všem, kdo projeví zájem.

      Výběr témat pro jednotlivá setkání Sdružení, stejně jako volba místa konání setkání, výběr a pozvání řečníků a další organizační záležitosti související s přípavami pravidelných setkání a celkovým fungováním sdružení jsou v rozhodovací kompetenci aktivního výkonného výboru. Od roku 2005 pracuje výkonný výbor pod vedením pana Gabriela Eichlera, ve složení:  

Gabriel Eichler

Jana Ryšlinková

Taťána le Moigne

Ivan Gabal

Milan Žák

Zdeněk Tůma

Ondřej Šteffl

Kryštof Vosátka

Stanislav Gálik